Forside


Slik som du bygger musklene dine, slik kan du også bygge din egen livsstyrke. Styrke til å stå i det som er og se at du har visdom og mot til å ta gode og bevisste valg for deg selv.


 • Det tilbys også kurs i bekymringsmestring for personer som opplever belastende bekymringer, angst  og/eller stressrelaterte plager.
 • Kurset kan gjennomføres individuelt og du betaler da pr. samtale og 390 kroner for arbeidsboken.
 •  Ved interesse sms 41381021. Kursholder er Psyk.spl. Anne Gry Ranheim  • Det tilbys  individuell terapi.  350 kr pr. time. (timen varer ofte lenger enn en time om du trenger mer tid, samme pris.
  • Vi møtes og går tur, går  på kafe e.l. eller jeg kan komme hjem til deg om det er hensiktmessig. Jeg benytter ikke kontor.


             Les mer om tilbud under fanen "oversikt" eller ved å trykke på                   "Til oversikten".


  BEKYMRIMGSMESTRING/ ANGSTRELATERTE PLAGER, STRESSMESTRING  Pris: 1990 kr inkl arbeidsbok til en verdi av 390 kr. Kurset går over 10 kurskvelder à 2-2,5 time. Om du ønsker kurs kan du melde interesse og jeg tar kontakt når det nærmer seg oppstart. Min antall deltagere er 4 og max antall er 8 for oppstart av kurs.


  Har du et ønske om individuell terapi tilbys dette for kr 350 pr. time, som ofte varer lenger enn en time. Hvis du har behov for å snakke med meg mellom de oppsatte samtalene så ringer du meg eller sender SMS. Skjer dette ofte kan vi vurdere å intensivere samtalene en stund.

  Smittervern ivaretas. Det tilbys også terapi på ettermiddag og kveld.  Det holdes alltid et informasjonsmøte før oppstart av kurs i Livsstyrketrening og det er på informasjonsmøtet eller i etterkant av informasjonsmøte du inviteres til å melde deg på


  Ved interesse for å bli med på møtet ta kontakt med Anne Gry på

  mobil 413 81 021. max 10 deltagere.


  TAKKNEMLIG

  I alle ting, er jeg takknemlig. For dager med regn, når alt i meg lengter etter sol. For smerten som hilser meg hver morgen, og er med meg til sengs hver kveld. For stundene i livet  man helst skulle vært foruten. For brutte ben, brutte løfter, brutte hjerter...

  Hver dag er en glede. Hver dag gir meg rom. Rom til å lære, rom til å vokse, rom til å leve. Rom til å bli mer enn hva jeg var i går. I dette rommet er sollys og skygge, håp og frykt, kjærelighet og likegyldighet, glede og sorg. Uten dem ville livet mistet sine farger, og hver dag var tom.

  Lykken kan ikke søkes, for den kan ikke mistes  -  mer enn en mann kan miste sitt hjerte. Den ligger der, skjult, bak hvert øyeblikk. Bak hver tåre, bak hvert smil. Øyeblikket kan ingen ta fra deg, med sine stormer, kamper, seire og sin hvile. Det var i øyeblikket ditt hjerte ble grepet, av lepper så mye som drømmer, av et barns utstrakte armer, av et sekunds omtanke fra en fremmed,

  av et liv revet bort før sin tid.

  For selv i sorgen lever lykken. Selv i smerte finnes fred. For i savnet over hva som er borte, finnes gleden over at det var til. Så kom hva som komme må, gode venner, gode stunder, overflod og mer. Kom også alt det andre, og vit at jeg har fred.

  I alle ting er jeg takknemlig, for skjult i alle ting, ligger livet.  Takk.                                         - A. T. Lund -


  Kurs i Livsstyrketrening er et kurs hvor du har mulighet for selvutvikling. Disse kursene kan være nyttig for alle, og det er en spennende måte å bli kjent med seg selv på.

  Godkjente Livsstyrketrenere holder kursholdere.

  Kurs i Livsstyrketrening

  Hva er Livsstyrketrening?

  Kurs i Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring. Mange som har langvarige helseutfordringer, som smerter i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og søvnplager, erfarer sårbarhet og at selvbildet blir dårligere. Mange sliter også med tanker om hva omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner, naboer og andre tenker om dem.


  Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg – det livet jeg har levd på godt og vondt – bærer jeg med meg: livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt – en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.


  Ved å bli oppmerksom på egne tanke- og handlingsmønstre i møte med livstemaer som «Hvis kroppen kunne snakke», «Hvem er jeg? Selvoppfattelse og selvbilde», «Verdier – hva er viktig for meg?», «Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser», «Sterke og svake sider», «Glede», «Dårlig samvittighet», «Sinne» og «Ressurser, muligheter og valg», øker muligheten til å ta gode helsefremmende valg i eget liv. 


  Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte de utfordringene han/hun har. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv.


  Oppmerksomt nærvær/mindfulness og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.

  To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2009), viser at kurs i Livsstyrketrening kan medføre økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne.

  Veiledning i forhold til avhengigheter  Utredning av alkohol- og stoffavhengighet

  Å tro at noen er avhengig i en eller annen form er lett – en annen ting er å vite. Noen ganger må man trenge ned i dypet for å finne et sikkert svar. Da kreves det et verktøy – en metode som behandler alle likt.

  ADDIS – alkohol og rus diagnoseverktøy bygger på innsikten om at det er svært viktig både for behandlere og klienter å få en sikker bedømming, som til sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en klinisk diagnose. Først da kan man gå videre og ta tak i problemet.

  ADDIS er en metode som går i dybden og gir fagpersonen og klienten, i tillegg til at man oppfyller kriteriene for en eventuell diagnose, et godt grunnlag for videre tiltak. På Livsstyrketreningssenter settes ikke diagnoser, men vi ser om kriteriene oppfylles. Det er kun lege og psykolog som har lov til å stille diagnoser.


  Hvis det viser seg at du oppfyller kriteriene for en avhengighet vil du få forslag til tilta. 


  Ta kontakt ved spørsmål.

  Kurs i "Bekymringsmestring for personer med angst og stressrelaterte plager"


  Kurs i Bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever å være plaget av angst og bekymringer.

  Kurs i Bekymringsmestring ble utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie høsten 2015.  Bakgrunnen for utviklingen av kurset var et ønske om å kunne gi best mulig hjelp til flest mulig på én gang, og på den måten sikre at flere fikk glede og nytte av psykologressursen i kommunen.


  Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept. Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.


  Kurs i Bekymringsmestring består av 9 undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 2,5 timer. I tillegg er det en oppfølgingssamling  1 – 2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver, og deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å få individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon.


  Over 300 personer deltatt på kurset, og resultatene er gode! Vi måler deltakernes symptomer ved hjelp av standardiserte tester før kurs, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen.


  Deltakerne kan oppleve nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet, og synes å oppleve at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over!


  Individuell terapi


  Individuell terapi / veiledning kan være nyttig før oppstart av kurs eller som en fortsettelse etter kurs. 


  Om du har spørsmål angående dette så ta kontakt på telefon 41381021.

  Praktisk informasjon om kurs og priser nederst på FORSIDEN

  EFFEKTER

  Reduksjon av stress i hverdagen er målet

  Å øke bevisstheten rundt egne valg og hva som er viktigst for deg

  Gjøre deg bedre rustet til å stå i vanskelige situasjoner og øke din indre styrke


  Veiledningen kan bidra til å oppdage nye sider ved deg selv

  TEMAKVELD 

   

   

  Det kunne vært spennende å hatt temakvelder. Har du et ønske om et tema så send gjerne inn ønske på kontaktskjema, så kan vi lage en kveld med "ditt tema".   

   

   

  Temaer kan være:

  Hvordan få et bedre selvbilde?

  Hva skjer om vi ikke følger våre verdier?

  Hvordan klare å være her og nå?

  PRISER OG INFORMASJON

   

   

  Hvis du har spesielle behov eller spørsmål rundt ADDIS  eller et eller flere av kursene, og kjenner på at noe er vanskelig for deg, så ikke vær redd for å ta kontakt. Om du synes at livet noen ganger er en utfordring å stå i og kanskje kjenner på  bekymringer så er dette kanskje nettopp hva du trenger.


  Noen ganger kan det hjelpe med en samtale  først og ha truffet hverandre i forkant av kursene. Det er også mulighet for å se på lokalene i forkant. 

  Kurs i Livsstyrketrening 


  (alltid informasjonsmøte i forkant)

  • Kurset varer i 10 uker.   

  • Hver samling er på 3- 4 timer   

  • Antall kursdeltagere på hvert kurs er 8-10 deltagere.   

  • Du må ha ei bok med blanke ark til oppgaver som gis på kurset.

           

   

  • Du bør ha med deg yogamatte eller noe annet som egner seg å ligge på.


  • Oppfølgingssamtale etter 1-2 mnd.

  kr 2490 pr. kurs

  Kursavgiften kan deles opp. 


  Kurs i bekymringsmestring


  • Kurset varer i 9 uker + en samling etter 4-8 uker.

   

  • Hver samling varer i ca 2,5 time

   

  • Antall deltagere på hvert kurs kan variere. Du som kommer på kurs jobber selvstendig.

   

  • Arbeidsbok til en verdi av 390 kr inkludert i prisen. Ei arbeidsbok du har nytte av også etter kurset.

   

  • Vi tilrettelegger for deg som plages av angst eller har andre utfordinger. Det er bare å ta kontakt på forhånd om du trenger det.   

  ADDIS

   

  Alkohol, medikamenter og illegale stoffer


  kr 1990,- pr. kurs inkl arbeidsbok 390 kr.

   Kursavgiften kan deles opp.

  • 1. samtale: Gjennomføring av ADDIS. Minimumtid for gjennomføring er 1 time.
  • Jeg vurderer svarene du har gitt, og kontakter deg for 2. samtale. Det kan være at noe er uklart eller jeg trenger mer opplysninger. 2.samtale kan gjøres ved oppmøte eller pr. telefon.

   

  • I 3. samtale er det gjennomgang av ADDIS, samt at du får bedømmingen og svar på om du oppfyller kriteriene for en avhengighet eller et misbruk i følge ICS10 sine diagnosekriterier, Du får aldri satt en diagnose av meg, men du får informasjon om du oppfyller kravene for en diagnose, samt annen informasjon. Denne gjøres alltid ved personlig oppmøte.

   

          Om du ønsker å gjennomføre alle           

         samtalene på en dag lar dette seg gjøre

   

   

  • Det kan tilbys veiledningstimer i etterkant av ADDIS om dette skulle være av interesse.

  kr 900 

  for  3 samtaler.